Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Skywest de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt.

1 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Skywest verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website www.skywest.nl heeft geregistreerd, dan wel invoert of wanneer een gebruiker de gegevens via andere communicatiemiddelen heeft verstrekt.

1.2 Skywest gebruikt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voorbereiden, vastleggen en uitvoeren van overeenkomsten tot het doen van leveringen, bestellingen of het verlenen van diensten en van andere transacties met (potentiële) klanten en (potentiële) leveranciers.

 • Activiteiten in het kader van klantenservice en after-sales.

 • Direct marketing, waaronder begrepen het tot stand brengen, houden en uitbreiden van een relatie met (potentiële) klanten, (potentiële) leveranciers en anderen, door Skywest en andere aan haar gerelateerde ondernemingen alsmede door derden.

 • Het opzetten en uitvoeren van loyaliteitsprogramma's en andere programma's voor zakelijke relaties.

 • De financiële administratie van Skywest.

 • Het incidenteel of structureel treffen van maatregelen ter bevordering van de kwaliteit van producten/diensten van Skywest en andere aan haar verbonden ondernemingen.

 • Het bevorderen van de continuïteit van Skywest en andere aan haar verbonden ondernemingen alsmede de integriteit van de (financiële) systemen.

 • Het leveren van een bijdrage aan de verwezenlijking van de bedrijfsdoelstellingen van Skywest en andere verbonden ondernemingen.

 • De uitvoering of toepassing van wetten, waaronder het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • Het verkrijgen van managementinformatie, informatie ten behoeve van de ontwikkeling van producten en diensten en ten behoeve van het bepalen van de (algemene) strategie.

Niet alle doelen worden ingezet voor iedere gebruiker, dit kan per gebruiker verschillen.

1.3 De gegevens die door Skywest worden verwerkt zijn voor alle onder 1.2 vermelde doelen de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens en andere voor communicatie benodigde gegevens.

 • Klantnummer.

 • Soort en hoeveelheid afgenomen producten/diensten.

 • Financiële gegevens (rekeningnummer, betaalwijze, ontvangen betalingen, etc).

 • Wervingskanaal en communicatiekanaal.

 • Contactinformatie (contractgegevens, service/informatieverzoek, klacht, enquete, etc).

 • Statistieken van afgenomen producten/diensten.

2 Gebruikersnaam en wachtwoord

2.1 De gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan.

2.2 Wanneer een gebruiker vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker Skywest hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, zodat er gepaste maatregelen genomen kunnen worden.

3 Doorgifte aan derden

3.1 Skywest zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

 • de doorgifte geschiedt aan een door Skywest voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Skywest een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;

 • Skywest op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties;

 • of de doorgifte geschiedt aan een aan Skywest gelieerd bedrijf en/of organisatie.

4 Cookies

4.1 Op de website maakt Skywest gebruik van cookies die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Ook wordt daarin informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan de website www.skywest.nl te vergemakkelijken (zoals de instellingen van een pc en door gebruiker aangegeven voorkeuren).

4.2 De gebruiker kan de browser zo instellen dat deze tijdens het bezoek aan de website www.skywest.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat er geen gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website of dat de gebruiker geen toegang heeft tot bepaalde onderdelen van onze website.

5 Overdracht onderneming

5.1 Bij de verdere groei en ontwikkeling van Skywest kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze gebruikers worden overgedragen.

6 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1 De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet 'bescherming persoonsgegevens'.

6.2 Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de gebruiker Skywest bereiken op info@skywest.nl.

7 Bewaartermijn

7.1 Skywest bewaart de persoonsgegevens voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Skywest op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8 Links op de website van Skywest

8.1 Op de website van Skywest zijn mogelijk ook links opgenomen naar website(s), welke niet toebehoren aan Skywest maar aan derden. Skywest draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze website(s) en de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan.

9 Wijzigingen in deze Privacyverklaring

9.1 Skywest behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Skywest adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.


Contactgegevens
Postadres
Skywest
Milanenhorst 88
2317 CH Leiden
Telefoon
071-8878472
Bereikbaarheid
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. U kunt uw vraag ook 24 uur per dag, 7 dagen per week aan ons sturen per e-mail.
E-mailadres
info@skywest.nl
Kamer van Koophandel
67912621
BTW-nummer
NL002168070B60
Rekeningnummer
NL17 KNAB 0259 9643 52